اینترنت پرسرعت ADSL

تعرفه های غیر حجمی شبکه مرکزی کردستان

سرعت
(kbps)

ترافیک داخلی (گیگ)
ترافیک بین الملل (گیگ)
1 ماهه (تومان)
ترافیک داخلی (گیگ)
ترافیک بین الملل (گیگ)
3 ماهه (تومان)
ترافیک داخلی (گیگ)
ترافیک بین الملل (گیگ)
6 ماهه (تومان)
ترافیک داخلی (گیگ)
ترافیک بین الملل (گیگ)
12 ماهه (تومان)
512   25 12.5  12,500  75  37.5  37,500  -  -  -  - - -
 1024 50   25  20,000 150  75  60,000  300  150   114,000 -  - -
2048
90   45  25,000 270  135   75,000 540   270  142,500 1080  540  270,000 
 4096 170   85  40,000 510  255   120,000  1020 510  228,000  2040  1020   432,000
8192  420   210  50,000 1260  630  150,000  2520   1260 285,000
5040  2520   540,000
 16384  1000  500 80,000  3000  1500   240,000  6000 3000  456,000   12000 6000   864,000